Zmiany w Kodeksie wykroczeń. Petycja NSZZ już w Sejmie.

Do sejmowej Komisji do Spraw Petycji trafiła petycja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, która zakłada zmiany w art. 54a. Zgodnie z obecnym brzmieniem tego przepisu funkcjonariusze służb nie dysponują żadnymi środkami, które mogłyby nakłonić osoby niestosujące się do ich poleceń, do współpracy. Stąd też pojawił się pomysł zmiany powyższego artykułu i nadania mu następującego brzmienia:

§ 1 Kto nie podporządkowuje się żądaniu lub poleceniu funkcjonariusza publicznego, wydanego w granicach i na podstawie ustawy, podlega karze aresztu, grzywny lub ograniczenia wolności.

§ 2 Tej samej karze podlega, kto nie stosując się do polecenia wskazanego w § 1, uniemożliwia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej.

§ 3 Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Nowe uprawnienia, które dałby ten przepis, miałby dotyczyć “funkcjonariuszy właściwych służb, inspekcji i straży”. Skutkowałby jednak także tym, że niewykonanie polecenia policjanta groziłaby nie tylko kara grzywny, ale też aresztu czy ograniczenia wolności. 

Policjanci w uzasadnieniu petycji zwracają uwagę, że aktualnie w wielu przypadkach polecenia interweniujących funkcjonariuszy są ignorowane “z uwagi na poczucie bezkarności i niewiążący charakter tych poleceń”.